Stuff

Portrait Of A Mother: Lucrezia Borgia

By  | 

Lucrezia Borgia with her son Rodrigo as Saint Mary with the Child Jesus Christ. Circa 1500.

(photo: kleio.org)